Er du i tvivl om, hvordan du helt præcist skal forstå Maslows behovspyramide, så er du landet det helt rigtige sted. Maslows behovspyramide har fem trin, og i denne guide vil du blive introduceret for dem alle, så du bliver godt klædt på til at arbejde med Maslows pyramide fremover. Maslow har nemlig nogle særligt gode pointer, som beskæftiger sig med motivation og behov i samspil med hinanden.

Maslows behovspyramide består af fem trin, der i følge Maslow skal forstås som fem led for at opnå selvrealisering. Pyramideformen giver dig et overblik over, hvilke trin, der er essentielle for at nå til de næste. De fem trin er:

1. Fysiske behov, som handler om menneskets nødvendigheder for at overleve. Dette handler om mad, vand og søvn. Men det handler også om sex og fysisk balance.

2. Sikkerhedsbehov/tryghedsbehov, som handler om menneskets tryghed og sikkerhedsnet. Dette omhandler f.eks. økonomi og helbred.

3. Sociale behov, som handler om tilhørsforhold og kærlighed, og dette behov bliver nødvendigt, når de to ovenstående er blevet opfyldt.

4. Behov for påskønnelse og anderkendelse, som handler om, at når vi har relationer og tryghed på plads, så har vi brug for anerkendelse for at få selvtillid og styrke vores selvværd.

5. Selvrealisering, som er det sidste, og øverste trin. Dette handler om at realisere sig selv og lade kreativiteten få lov til at arbejde for en. Det handler også om blandt andet moral.

Vi vil nedenfor uddybe de fem trin mere grundigt for dig.

Trin 1

Behovspyramiden beskriver grundigt, hvordan vi mennesker er delt ind i fem niveauer, som kan inddeles som forskellige trin i den velkendte pyramide, som Maslow har skabt. Det første trin i Maslows behovspyramide er fysiske behov, og dette trin er det nederste i behovspyramiden. Denne placering bunder i, at det mest grundlæggende behov hos mennesket er de fysiske behov, som er livsnødvendige kilder for mennesket. Maslow har heri indtænkt faktorer som vand, mad, søvn og udskillelse af kropslige vækster.

Maslow har dog ikke kun indtænkt kost og søvn i dette trin. I Maslows behovspyramides nederste trin finder du også menneskets behov for sex og fysisk balance. Opfyldes disse behov, så mente, at dette vil have fysiske eller psykiske konsekvenser for mennesket senere i livet.

Ser du på det nederste trin i daglig praksis, så kan dette trin omsættes til de materielle og praktiske goder, som vi får igennem f.eks. vores arbejde. Det vil være løn, som kan bruges til at købe mad og vand, men også det sociale miljø, der skaber en fysisk balance hos mennesket. Dermed kan Maslows behovspyramide også forstås som, at dette trin bedst er i balance, hvis du har en fast partner samt en god arbejdsplads.

Trin 2

Andet trin i Maslows behovspyramide er menneskets sikkerhedsbehov/tryghedsbehov. Dette behov anses i følge Maslow som værende et mindre grundlæggende behov. Det handler om menneskets tryghed og økonomiske sikkerhed. Men dette er ikke kun i forhold til det praktiske og materielle. Det handler i følge Maslow også om menneskets behov for sikkerhed i forhold til krop, helbred og moral.

Dette trin trækker tråde til det første trin, da menneskets behov for sikkerhed nu og i fremtiden også tager udgangspunkt i de fysiske behov. Det kan handle om økonomiske ressourcer og ens fysiske balance. For fysisk balance og helbred hænger ofte sammen.

Omsætter vi trin to i Maslows behovspyramide til hverdagssituationer, så handler det her om gode vilkår for ansættelse på en arbejdsplads. Det kan også handle om en varig ansættelse, der skaber tryghed og sikkerhed hos mennesket.

Trin 3

Tredje trin i Maslows behovspyramide er de sociale behov. Her handler det hovedsageligt om kærlighed og tilhørsforhold i følge pyramiden. Dette trin kan opfyldes, når de to ovenstående er blevet udfyldt. De sociale behov i behovspyramiden bygger på familie, intimitet og tilhørsforhold. Herunder finder du relationer til familie, kæreste, venskaber og det samfundsmæssige tilhørsforhold.

Dette trin afhænger som nævnt af de to andre trin, til trods for, at vi menneskers prioritering af disse kan variere. Det er op til det enkelte individ, hvordan behovspyramidens fem trin prioriteres. Maslows behovspyramide er dog et særdeles godt udgangspunkt for at forstå menneskets behov og prioritering af behov.

Dette trin i behovspyramiden kan omsættes til de sociale behov, som vi har som menneske. Det kan være familiære relationer, gode venskaber og en følelse af at høre til. Derimod kan ensomhed og konflikter være med til at svække dette trin hos mennesket.

Trin 4

Det fjerde trin i Maslows behovspyramide er behovet for påskønnelse og anderkendelse. Dette behov kan kun opfyldes helt, når de andre behov er opfyldt med undtagelse for trin nummer fem. Dette trin i Maslows pyramide handler om et ønske om at få anerkendelse fra andre samt at styrke selvtillid og selvværd.

Dette trin i Maslows pyramide handler i særdeleshed om menneskets egen opfattelse af sig selv som individ. For at blive bekræftet i sine teorier om sig selv, så vil vi søge anderkendelse hos andre. Med anderkendelse kan mennesket arbejde med selvsikkerhed, selvrespekt og selvtillid. Dette trin opfyldes, når der opnås en tilfredsstillende grad af anderkendelse.

Omsætter vi dette trin fra Maslows behovspyramide til praksis, så kan det omsættes til dine succeser. Dette kan både være på arbejdspladsen, men også i det private og på det sociale plan. Hvor langt er du nået med dine drømme, og i hvilken stilling sidder du? Ros fra ens chef eller kollegaer kan have stor indflydelse på dette trins succes.

Trin 5

Det sidste trin i Maslows behovspyramide er selvrealisering. Når de fire trin er opfyldt, så kan mennesket realisere sig selv. Med det menes der, at vi skal arbejde på et mere spirituelt niveau i Maslows behovspyramide. Selvrealisering handler om menneskets sind og om at blive et bedre menneske. Maslow mener, at dette trin handler om individets evne til at agere i verden på forskellig vis. Det handler om ageren med moral, kreativitet og selvrespekt, hvor disse egenskaber kan være med til at løse konflikter. Samtidig handler det om at være den bedste og mest positive version.

Det femte trin kan først opfyldes, når alle andre trin er blevet realiseret. Dette trin er det ypperligste mål for et menneske, og derved også det, som vi bør stræbe efter hele livet. Maslows behovspyramide bygger på et hierarki, som delvist kan afvige hos nogle, men denne selvrealisering vil oftest ligge som sidste trin. Det handler nemlig om tryghed, sikkerhed og anerkendelse, før femte trin kan realiseres.

Omsætter vi femte trin i Maslows pyramide til praksis, så er det mulighed for at udfolde sig selv. Det kan være ens kreativitet, personlige styrker samt kompetencer og ens menneskelige sind.

Hvordan kan Maslows behovspyramide anvendes?

Behovspyramiden er beregnet til at kunne anvendes i en lang række af forskellige sammenhænge og situationer. Den kan tilpasses den kontekst, som den skal optræde i, da det handler om individets selvopfattelse og behov. Den kan give et overblik over livet og bekræfte/afkræfte et menneske i, hvilke trin man befinder sig på. Den kan både anvendes i arbejdsrelaterede situationer eller i privaten, og den handler derfor mest af alt om kontekst.

Disse trin kan ofte følge livet. Dette skal forstås som, at vi i livet er i forskellige faser alt afhængig af livssituation og alder. Oftest er det sådan, at jo ældre vi bliver, desto mere selvrealiserende bliver vi. Vi kravler altså længere op ad pyramiden, desto ældre vi bliver. Vi vil nemlig jagte vores behov, når disse igangsættes, og med alderen lærer vi at tilgodese disse behov. Samtidig lærer vi, hvordan vi bedst muligt kan tackle situationer, så vi kan komme så langt på i Maslows behovspyramide som muligt.